<% sort = request("sort") ty = request("ty") tm = request("tm") if sort = "" then sort = 0 end if set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") if sort = 0 then Sql = "SELECT * FROM N_artcle WHERE (Artcle_version = 2) and (Assort_id > 24 and Assort_id < 37)" else Sql = "SELECT * FROM N_artcle WHERE (Artcle_version = 2) and Assort_id = '"&sort&"'" end if if ty <> "" then Sql = Sql & " and right(year(Artcle_date),2) = '"&right(ty,2)&"'" if tm <> "" then Sql = Sql & " and month(Artcle_date) = '"&tm&"'" end if end if Sql = Sql & " ORDER BY Artcle_date DESC" rs.Open Sql, conn,1,1 %>
     
 
 


    上海研发公共服务平台是上海实施科教兴市主战略的重要内容,科研院校、科技企业、政府部门及公众可以共享平台资源,以此促进资源共享、降低科技创新成本、促进创新要素有效结合。平台主要由科技文献服务系统、科技数据共享系统、仪器设施共用系统、资源条件保障系统、试验基地协作系统、专业技术服务系统、行业检测服务系统、技术转移服务系统、创业孵化服务系统、管理决策支持系统共10个子系统构成。

相关链接:
上海科技服务导航
科技文献资源库
科技数据共享库
仪器设施共用库